menu

Výmena / Vrátenie / Reklamácia

 I. Tovar došiel poškodený

Rozlišujeme poškodenie z výroby a poškodenie počas prepravy. Pri poškodení z výroby sa môžete rozhodnúť či tovar reklamujete, alebo vraciate v lehote do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
Tovar je pri doprave bezpečne zabalený proti poškodeniu. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nemusí byť reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

 

II. Výmena

Výmena tovaru sa robí formou novej objednávky. Stačí vyplniť formulár pre vrátenie tovaru a spolu s nepoškodeným a nenoseným tovarom, s visačkou (visačka je dôležitá pre rozpoznávanie modelu tovaru v sklade a jeho veľkosti ) a originálnym balením zaslať späť a my Vám vrátime peňažné prostriedky na Váš bankový účet.
Vy si urobíte novú objednávku.
V prípade výmeny veľkosti je možné, ak je tovar na sklade, výmenu uskutočniť za cenu poštovného.

 

III. Vrátenie tovaru do 14 dní

Milí zákazníci, ak Vám tovar nesedí alebo sa Vám nepáči, môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom originálnom obale (ak je súčasťou výrobku) a nepoužitý vrátiť späť. Stačí vyplniť formulár pre vrátenie tovaru a spolu s nepoškodeným a nenoseným tovarom, s visačkou (visačka je dôležitá pre rozpoznávanie modelu tovaru v sklade a jeho veľkosti ) a originálnym obalom (ak výrobok taký odsahuje) zaslať späť a my Vám vrátime peňažné prostriedky na Váš bankový účet. Pri nevrátení kompletného alebo poškodeného výrobku Vám môžu byť naučtované náklady na uvedenie výrobku do pôvodného stavu.
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.


POSTUP:
- odstúpenie od zmluvy a tovar nám prosím zašlite čo najskôr, najneskôr do 14 dní od doručenia. V prípade že tovar neobdržíme požiadame Vás o doklad o odoslaní tovaru.
- priložte reklamačný formulár alebo list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete: číslo objednávky, Vaše meno, adresu a telefónne číslo, Váš podpis a číslo účtu v tvare IBAN.
Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe, ktorého súčasťou je reklamačný formulár, ktorý odporúčame dôsledne vyplniť.


Adresa pre doručenie :
V a E, s.r.o.
Stropkovská 568
08901 Svidník

 

UPOZORNENIE:
Neposkytnutím potrebných údajov môžete spôsobiť predĺženie času na vrátenie finančných prostriedkov.
Nikdy nám nezasielajte tovar späť na dobierku. V takomto prípade zásielka nebude z našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu.
Po odstúpení od zmluvy Vám finančné prostriedky vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet.

 

REKLAMÁCIA
I. Uplatnenie reklamácie

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovu adresu info@butikovo.sk a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene. Neposielajte tovar na dobierku.
Reklamácie posielajte poštou na adresu :

V a E, s.r.o.
Stropkovská 568
08901 Svidník

 

- do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie 
- priložte kópiu faktúry
- ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto.
- poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie
- zákazník je vždy informovaný max. do 7 pracovných dní , od dodania reklamácie / emailom, telefonicky /
- môžete použiť reklamačný formulár na našej stránke.  Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na butikovo.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach, nesprávnym ošetrovaním, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.


Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie:
- na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov
- záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena
- ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci
- ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu, výrobok sa nesmiem ďalej používať aby nedošlo k jeho definitivnému poškodeniu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
- spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
- pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
- pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
- pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe
- opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu

 

PODMIENKY ZÁRUKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK


Reklamačné podmienky
Preambula
Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti V a E, s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti V a e, s.r.o. o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.


Článok I
Prevencia
 Odst.1: Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
Odst.2: Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovlyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 Odst.3: Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť V a e, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.
 Odst.4: Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.


Článok II
Základné podmienky reklamácie
 Odst.1: Spoločnosť V ae, s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
- Odst.2: Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
 Odst.3: Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia.
 Odst.4: Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 Odst.5: Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 Odst.6: Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť V aE, s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.
 Odst.7: Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.
 Odst.8: Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.


Článok III
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
 Odst.1: Zákazník môže uplatniť reklamáciu na webovom sídle spoločnosti mailom, alebo prostredníctvom pošty.
Odst.2: Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s povereným pracovníkom inak.


Článok IV
Lehoty pre uplatnenie reklamácie
Odst.1: Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
Odst.2: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť V a E, s.r.o. je povinná vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.
 Odst.3: Chyba, ktorá sa prejaví do dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak spoločnosť V a E, s.r.o. nepreukáže opak.


Článok V
Odstrániteľné chyby
 Odst.1: Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
Odst.2: V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť V a E, s.r.o. je povinná chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 Odst.3: O prevedení opravy rozhodne poverený pracovník.
 Odst.5: V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:
- o reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
- o zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať.O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčastne najmenej tri odstrániteľné chyby.


Článok VI
Neodstrániteľné chyby
 Odst.1: Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 Odst.2: Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:
- požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný
- alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 Odst.3: V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dľžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.
Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

ODBER NOVINIEK - ZÍSKAJ ZĽAVY

Nehľadajte zľavy a novinky, my Vám ich radi zašleme.

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Ak vám nesadne veľkosť, tovar môžete vrátiť alebo vymeniť do 14 dní.

Doprava zadarmo

Rýchle dodanie

Dodacia doba je 1-2 dni.
Nákup nad 80 € - doprava zadarmo.

kontakt na predajňu

0948 000 925

PON-PIA: od 9:00 do 16:00
email: info@butikovo.sk

súťaz na Instagrame

Použi hashtag #butikovo a vyhraj!

Raz do mesiaca vyberáme najlepší outfit

Instagram

© 2018 Butikovo.sk Ochrana osobných údajov